Koncepcja pracyKoncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
 • Statut Przedszkola,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka;


O NASZEJ PLACÓWCE
Przedszkole mieści się w wolno stojącym, dużym budynku przy ul. Żurawia 2 i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku. Jego atutem jest  ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka pracuje zgodnie z podstawą programową dla przedszkoli, czas pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy od godz. 07:30 do godz. 16:00.

ZASOBY MATERIALNE
Placówka posiada:

 • 4 sale dydaktyczne wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne,
 • salę  do prowadzenia zajęć ruchowych,
 • ogród przedszkolny,
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.


ZASOBY LUDZKIE
Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA REALIZOWANA JEST W OPARCIU O:


 • Program rozwoju placówki,
 • Roczny plan pracy przedszkola,
 • Program wychowawczy,
 • projekty zajęć z zakresu: zabawy z muzyką, plastyką oraz zabawy teatralne.


WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.


MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące przedszkole:

1. wykazuje: 
 •  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
2. posiada:
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 •  podstawową wiedzę o świecie;
3. potrafi:
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.
4. rozumie, zna:
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa,
 • zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia z ludźmi,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
5. nie obawia się:
 • występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażać swoich uczuć.

WIZJA PRZEDSZKOLA
 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole:
 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.                                  
 5. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

KRYTERIA SUKCESU

 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,
 • poszerzenie oferty zajęć dodatkowych,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),
 • skuteczna realizacja programów własnych oraz programu wychowawczego,
 • skuteczny system diagnozowania dzieci,
 • efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • częsty udział dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach itp.,
 • przedszkole jest organizatorem konkursów międzyprzedszkolnych,
 • aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: segregacja śmieci, zbieranie baterii,
 • czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,
 • rozszerzenie integracji rodziców z placówką,
 • eskalacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym,
 • wzrost skuteczności pracy nauczycieli,
 • zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

OBSZARY ROZWOJU PRZEDSZKOLA

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej
 1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
 2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

KAŻDY MA SWOJE PRAWA
W zakresie upowszechnienia i akceptacji praw dziecka zaplanowano:
 1. cykliczne przeprowadzanie zabaw i zajęć z zakresu przestrzegania i znajomości Kodeksu Praw Dziecka,
 2. zorganizowanie kącika dla rodziców poświęconego powyższej tematyce,
 3. zapraszanie do przedszkola gości: psychologa, pedagoga, przedstawicieli policji
  i straży miejskiej w celu przeprowadzania rozmów z dziećmi.
ROLA NAUCZYCIELA
"Bo prawdziwy nauczyciel to nie tylko fachowiec, to osoba, która czuje jak pracować w tak trudnym zawodzie. Dobry nauczyciel będzie wiedział, jak wykorzystując swoje predyspozycje efektywnie współpracować w środowisku społecznym, jak sprostać potrzebom i wymaganiom swoich wychowanków i ich rodziców".   (Barbara Błaż)
I. Zadania nauczyciela
 1. wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
  i możliwościami rozwojowymi,
 2. poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka),
 3. prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości,
 4. zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego,
 5. dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej,
 6. otwarcie na dziecko i na jego pomysły,
 7. wprowadzenie dziecka w świat wiedzy,
 8. wdrażanie do samodzielności,
 9. kształcenie prawidłowych postaw społecznych.
II. Motywacja przedszkolaków
Staramy się jak najczęściej stosować nagrody, stosowanie kary pozostaje ostatecznością. Skupiamy się na tym co dziecko zrobiło dobrego starając się ignorować zachowania niewłaściwe. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.
Motywujemy:
1. Poprzez stosowanie nagród:
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała na forum grupy,
 • pochwała na tablicy grupowej <>,
 • informacja do rodziców lub opiekunów dziecka,
 • przyznanie emblematu <>,
 • przydzielenie funkcji.
2. Poprzez stosowanie upomnień:
 • upomnienie słowne w "cztery oczy",
 • upomnienie na forum grupy,
 • informacja do rodziców, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, chwilowe odsunięcie od zabawy (przebywanie w kąciku ciszy, kąciku przemyśleń).
III.  System obserwowania nauczycieli:
 • obserwacje zajęć, uroczystości, analiza dokumentacji nauczyciela, monitoring podstawy programowej,
 • diagnoza umiejętności dzieci.
IV.  System informowania rodziców o postępach edukacyjnych wychowanków przedszkola
 • plan współpracy z rodzicami,
 • harmonogram zebrań grupowych oraz konsultacji indywidualnych,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • kontakty indywidualne z rodzicami.
V. Zasady współpracy nauczycieli
 • zajęcia koleżeńskie,
 • zespoły nauczycieli wyznaczone do realizacji poszczególnych zadań przedszkola,
 • plan wspomagania nauczycieli.

VI. Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
opracowanie rocznego planu współpracy ze środowiskiem lokalnym: okoliczne przedszkola, Szkoła Podstawowa wchodząca w skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, Dom Kultury w Boguszowicach.